Årsberättelse för 2019

Årsberättelse för Hälsingborgs Jaktskytteklubb 2019

Styrelsen kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år att lägga till klubbens nu 71 åriga historia.
Framför allt så har tävlingsverksamheten det gångna året på lerduvesidan betytt mycket för att driva på utvecklingen i föreningen.
Styrelsen har 2019 bestått av Ordförande Mikael Fritzon, Kassör Eva Lindberg Sekreterare Fredrik Joelsson, samt ledamöter Mikael Couroculis, Kent Rosell, Rolf Månsson, Ronnie Andersson, Henrik Turkal och Björn Kjellander (efter fyllnadsval som tf kassör)
I jämförelse med tidigare år så har året totalt sett kännetecknats av en lägre medlemsaktivitet än vad som har varit normalt över tid.
Antalet medlemmar är stabilt 160 st och därmed på samma nivå som under flera tidigare år. Detta har bla påverkat klubbens intäkter men ekonomin är fortsatt god.
Det har också under 2019 varit svårt att bemanna jourerna vilket är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. Detta har medfört att vissa medlemmar har fått bära en allt för tung börda som skulle kunnat delas av betydligt fler.
En välbesökt arbetsdag genomfördes den 23 mars där många medlemmar ställde upp och gemensamt iordningställde banan inför säsongen.
En mängd stora och små insatser kunde göras vilket sammantaget lyfte hela banan på ett mycket positivt sätt. Det hela avslutades med den traditionella korvgrillningen.
Myndighetsutövningen har förutom sedvanlig granskning från Polismyndigheten inskränkt sig till en genomförd miljötillsyn utan anmärkningar.
Styrelsen har under året arbetat med sponsorverksamheten och hoppas på att den ska kunna utgöra ett viktigt bidrag till klubbens verksamhet.
Tanken är att en sponsor ska kunna bidra med vara, tjänst eller pengar och att motprestationen är eventskytte samt möjlighet till skyltplats eller annat upplägg. Som tidigare ska KAAB särskilt nämnas men även som ny sponsor från i år har NSR bidragit, genom en för klubben positiv omförhandling av arrendeavtalet.
För att möta ökade driftkostnader har Larmavtalet omförhandlats inför 2020 för att kunna minska de kostnader som vi har haft i samband med falsklarm och utryckningar. För att minska kostnaderna för uppvärmningen av klubbhuset har en luftvärmepump installerats. Tanken är att de på relativt kort tid ska bidra till att stärka klubbens ekonomi.

Under ledning av Willy Berntsson har Jägarexamen på sedvanligt sätt aktivt bidragit till klubbens verksamhet med skjutträning och prov för blivande jägare. Det är en förhoppning från styrelsen att den verksamheten ytterligare kan utvecklas under det kommande året
Under året har det också genomförts ett flertal event för företag och allmänhet Flera av dessa har blivit mycket uppskattade av deltagarna. Framför allt är det Gustaf Plym Forshell som varit den sammanhållande kraften med benäget bistånd från Bertil Randau. Stort tack till dessa gentlemen för denna viktiga insats.
På tävlingssidan så har Kent Rosell med sonen Filip Gudmundsson varit den främsta drivkraften. Tävlingsskyttet är mycket viktigt för klubben då det på ett positivt sätt driver fram en utveckling av skyttet och höjer vår gemensamma nivå. Klubben har nu ett flertal skyttar som väl hävdar sig på en högre tävlingsnivå. Ett flertal tävlingar har genomförts under året såsom Vintercupen, Påsktävlingen, Gåsatävlingen, Klubbmästerskap i lerduva och andra klubbtävlingar. Resultatmässigt lämnar framför allt Kent Rosell inget övrigt att önska och han visar gång efter annan vilken enastående skytt han är. Dessutom har han varit drivande som arrangör för tävlingarna vilket styrelsen vill framföra sitt stora tack för.
Gustaf Plym Forshell har under första delen av säsongen varit sammanhållande för det traditionella och uppskattade vinterskyttet där medlemmar ges möjlighet att öva skytte varannan helg under den stängda delen av säsongen. Under hösten har Ronnie Andersson tagit över rollen med ett gott resultat Ett stort tack framförs till Gustaf och Ronnie för detta engagemang.
På kulsidan så genomfördes klubbmästerskapen i Klass 1 skytte den 11 augusti med 6 stationer och 24 skott. Som arrangör detta år stod Claes Dyrestam. Årets klubbmästare 1 kula blev Stefan Fahlstedt Det har även genomförts en tävling på löpande älg med 24 skott arrangerad den 24 november av Roland Stål. Vinnare av denna var Claes Dyrestam. Värt att nämnas är också att Björnpasset har kunnat genomföras genom klubbens regi under sommaren.
Klubben har också under året arbetat med hemsidan www.hbgjsk.se mailutskick samt Facebook. Detta kommer att utvecklas framöver och det blir ert viktig kanal för att hålla medlemmar uppdaterade om olika händelser och aktiviteter.
Styrelsen har sett över klubbens vapeninnehav under 2019 och har kraftigt kunnat minska antalet klubbvapen. Det har samtidigt skett en välbehövd förnyelse på kulsidan med ett antal studsare så att innehavet nu väl möter de behov som vi har.
Med detta så kan styrelse lägga 2019 till handlingarna och ser fram mot ett minst lika framgångsrikt skytteår 2020
För styrelsen HJSK
Helsingborg 2020-02-03
Mikael Fritzon Ordförande

You may also like...