Årsberättelse för 2018

Årsberättelse för Hälsingborgs Jaktskytteklubb 2018

 

Styrelsen kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år att lägga till klubbens nu 70 åriga historia. Framför allt så har tävlingsverksamheten det gångna året på lerduvesidan betytt mycket för att driva på utvecklingen i föreningen.

Styrelsen har 2018 bestått av Ordförande Mikael Fritzon, Kassör Eva Lindberg, Sekreterare Eva Vig, samt ledamöter Fredrik Joelsson, Kent Rosell och James Lindberg.

Efter en lång tillståndsprocess kunde slutligen klubben förnya polistillståndet för att bedriva verksamhet fram till 2023-09-30. Trots att anläggningen i princip saknade besiktningsanmärkningar tog processen över ett och ett halvt år och kantades av ett otal samtal och mail med myndigheten. Vidare så är även kommunens miljötillsyn genomförd utan anmärkning . Detta gör att vi kan fortsätta vår verksamhet ännu många år framåt på samma premisser som nu.

Älgbanan har under året fått en välbehövlig uppdatering i samband med skifte till Svenska jägarförbundets nya älgfigur. Styrenhetens elektronik har uppdaterats till nytt träffområde och ny älgfigur med reviderat träffområde har varit i bruk under året. I samband med uppdateringen noterades att 101 889 skott hade avlossats sedan inköpet av det digitala markörsystemet och fler lär det bli.

Under året har våra sportingkastare försetts med en ny radiostyrning som avsevärt förenklar handhavandet och anläggandet av olika banor.

Vår sponsor KAAB har bland mycket annat bidragit med en stor sopcontainer som ersättning för de två små som tidigare använts. Vidare så har även KAAB medverkat till med ny infartsskylt till banan samt asfaltkross som markbeläggning på p-platsen. Stort tack för detta!

På driftsidan ska också noteras att ett avtal för brandsläckare har tecknats under året samt att det har skett en välbehövlig översyn av elsystemet på olika punkter i våra installationer. Elarbetena kommer att följas upp under 2019 med nya planerade insatser. För att underlätta hanteringen i cafeterian så har klubben anslutit sig till ”Panta Mera” systemet vilket innebär att vi från nu enbart kommer att hantera aluminiumburkar. En ny bättre begagnad köksspis har inköpts och installerats i cafeterian vilket möjliggör enklare matlagning i samband med event och tävlingar.

Alla koder till larm och valv har under året uppdaterats för att säkerställa säkerheten i anläggningen. Vissa tekniska problem kvarstår med larmet vilket har orsakat många kostsamma utryckningar 2018.

Nya skjutbås (stands) har genom klubbmedlemmars insatser byggts som komplement till de befintliga. Detta gör att skyttet enklare kan bedrivas såväl uppe på vallen som nere i målområdet.

En arbetsdag genomfördes den 24 mars där många medlemmar ställde upp och gemensamt iordningställde banan inför säsongen. Det hela avslutades med den traditionella korvgrillningen.

För att underlätta planeringen av klubbens aktiviteter så har det under året införts en enkel planeringskalender där en ansvarige för en bokning enkelt kan se om banan är disponibel. Systemet har visat sig fungera väl varför det kommer att permanentas i någon form.

Under året har det också genomförts ett flertal skytteevent för företag och allmänhet. Flera av dessa har blivit mycket uppskattade av deltagarna. Framför allt är det Gustaf Plym Forshell som varit den sammanhållande kraften med benäget bistånd från Bertil Randau och Anders Lorentzon. Stort tack till dessa gentlemen för denna viktiga insats.

På tävlingssidan så har Kent Rosell med sonen Filip Gudmundsson varit den främsta drivkraften. Tävlingsskyttet är mycket viktigt för klubben då det på ett positivt sätt driver fram en utveckling av skyttet och höjer vår gemensamma nivå. Klubben har nu ett flertal skyttar som väl hävdar sig på en högre tävlingsnivå.

Ett flertal tävlingar har genomförts under året där vintercupen 25 februari särskilt ska nämnas med ett mycket stort antal skyttar från när och fjärran och nog så utmanande skjutstationer.

Vidare så har det arrangerats ett tredelat klubbmästerskap i lerduvor den 17 juni, , 1 juli samt 8 juli fördelat på 100 skott Engelsk sporting, 100 skott Compak sporting samt 100 skott ”mixed match” bestående av Trap, Compak och Engelsk sporting. När tävlingen var avgjord så stod Kent Rosell som segrare på samtliga tre klubbtävlingarna. Detta visar vilken enastående god skytt han är. Dessutom har han stått som arrangör för tävlingen vilket styrelsen vill framföra sitt stora tack för.

Även flera andra hageltävlingar kunde genom Kents försorg genomföras under 2018 bla Långfredagsskyttet och det mycket uppskattade Gåsaskyttet 100 skott den 24 november.

Gustaf Plym Forshell har varit sammanhållande för det traditionella och uppskattade vinterskyttet där medlemmar ges möjlighet att öva skytte varannan helg under den stängda delen av säsongen. Ett stort tack framförs även till Gustaf för detta engagemang.

På kulsidan så genomfördes klubbmästerskapen i Klass 1 skytte 6 augusti med 6 stationer och 24 skott. Som arrangör stod detta år Mikael Fritzon Fredrik Joelsson och Per Pehrsson. Mikael Fritzon vann årets tävling följd av Roland Ståhl och Claes Dyrestam

Det har även genomförts en tävling på löpande viltmål arrangerad 24 oktober av Roland Stål och Claes Dyrestam bestående av 24 skott.

Klubben har också under året arbetat med hemsidan www.hbgjsk.sesamt Facebook. Detta kommer att utvecklas framöver och det blir en viktig kanal för att hålla medlemmar uppdaterade om olika händelser och aktiviteter.

Jägarexamen har endast bedrivits i mindre omfattning under 2018. Det är en förhoppning från styrelsen att den verksamheten åter kan utvecklas till att bli ett avsevärt inslag i klubbens verksamhet.

Styrelsen har sett över vapeninnehavet och avser att minska antalet klubbvapen samt förnya eller vidmakthålla de kvarstående. Processen med inköp och avveckling kommer att fortgå in under 2019.

Det har under 2018 varit svårt att bemanna jourerna vilket är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. Vissa medlemmar har fått bära en allt för tung börda som skulle kunnat delas av betydligt fler. Styrelsen uppmanar därför dig som medlem att sätta upp dig på listan och bidra med en liten men viktig del.

Styrelsen har under året arbetat med sponsorverksamheten och hoppas på att den ska kunna utgöra ett viktigt bidrag till klubbens verksamhet. Tanken är att en sponsor ska kunna bidra med vara, tjänst eller pengar och att motprestationen är eventskytte samt möjlighet till skyltplats eller annat upplägg.

Styrelsen har också arbetat fram ett antal dokument som bidrar till klubbens verksamhet. Dels ”Code of conduct” som är en uppförande kod om hur vi behandlar varandra , dels en presentation som beskriver organiseringen och ansvarsområden för klubben. Vidare så har ett större arbete genomförts för att ta fram riktlinjer för sponsorverksamheten. Ett välkomstbrev är också under framtagande som är tänkt att gå ut till nya medlemmar som beskriver lite av klubbens historia och vad som gäller i vår verksamhet.

Med detta så kan styrelse lägga 2018 till handlingarna och ser fram mot ett minst lika framgångsrikt skytteår 2019

För styrelsen HJSK

Helsingborg 2019-02-04

Mikael Fritzon

Ordförande

You may also like...