Dagordning för årsmöte 2017

Dagordning för årsmöte Hälsingborgs Jaktskytteklubb 2017-02-06

§1. Årsmötet öppnas
§2. Fastställande av dagordningen
§3. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
§4. Val av ordförande att leda årsmötet
§5. Val av sekreterare att föra årsmötesprotokollet
§6. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet
§7. Val av två rösträknare
§8. Klubbens verksamhetsberättelse för 2016
§9. Klubbens kassarapport för 2016
§10. Revisorernas årsberättelse
§11. Frågan beträffande styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
§12. Val av ordförande för 2017. Avgår : Gustaf Plym Forshell
§13. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år. Avgår: Mikael Fritzon, Eva Lindberg, Eva Vig
§14. Val av 2 suppleanter för 1 år. Avgår: Thobias Ahlbin, Tommy Ek
§15. Val av 2 revisorer för 2017. Avgår: Per Pehrsson, Björn Kjellander
§16. Val av revisorssuppleant för 1 år. Avgår: Lennart Andersson
§17. Val av valberedning för 2017. Avgår: Jan Lindquist(sammankallande) Kent Rosell, Varg Björklund
§18.Val av områdesansvarig för 2017. Avgår: Gustaf Plym Forshell
§19. Fastställande av skjuttider för 2017
§20. Fastställande av medlemsavgift för 2018
§21. Behandling av inkommande motioner
§22. Beslut om stadgeändring
§23. Övriga frågor
§24. Mötet avslutas

Du gillar kanske också...