Årsberättelse för klubben 2017

Årsberättelse för 2017 Hälsingborgs jaktskytteklubb

 

Det gångna året 2017 har innehållit en rad utmaningar och aktiviteter som sammantaget har fört klubben framåt på ett mycket positivt sätt. Det är glädjande att ett stort antal medlemmar har valt att engagera sig i klubben och lämnat sitt bidrag till utvecklingen. Året började med att klubbens mångåriga ordförande Gustaf Plym Forshell, i samband med årsmötet, överlämnade ordförandeskapet till Mikael Fritzon som där valdes till ny ordförande. En ny styrelse formerades bestående av Eva Vig som sekreterare, Eva Lindberg som kassör, samt ledamöterna och suppleanterna Claes Dyrestam, Roland Ståhl, James Andersson, Joakim Frisell, Tommy Ek samt Anders Backe.

 

För att nämna några händelser under 2017 så har året kännetecknats av byggarbeten av olika slag. Fastighetsägaren NSR har genomfört omfattande markarbeten på vallarna runt banan. Ett metallåtervinningsföretag, KAAB AB, har etablerat sig som granne till vår bana och klubben har som följd av detta fått en ny och säker infartsväg. Vi har även med gemensamma krafter anslutits till kommunalt vatten och avlopp, vilket är ett stort steg fram för föreningen. En ny toalett har därför kunnat byggas i klubbstugan och cafeterian har fått en fungerande köksdel. Gamla utetoaletten har kunnat rivas och är inte saknad av någon. Staketet mellan älgboden och klubbhuset har förnyats med hjälp av händiga medlemmar.

 

Skjutvallarna på 80 och 50 meters banorna har fått ett välbehövligt underhåll och är nu i mycket gott skick. Gruset har luckrats upp och ny täckning med barkflis har utförts. På prov har även sidovallarna på dessa banor maskinrensats från vegetation. Ett försök som föll mycket väl ut och som kommer att fortsätta under 2018 med övriga vallar.

 

Även kastarna har fått en uppgradering bl a genom att de har monterats på rullhyllplan för ökad variation av kastvinklar.

 

Den nya älgbanan som levererades senhösten 2016 har successivt under året trimmats in och fungerar nu utan anmärkning. Denna investering kommer att säkerställa att vi har många år framför oss med en välfungerande modern viltmålsbana. Slutbetalning för anläggningen har skett under hösten 2017 och kan räknas till en av klubbens större investeringar på senare år, totalt ca 160 000 kr.

 

Klubben har varit föremål för en rad myndighetskontakter under året. Polisen har inventerat klubben vapeninnehav samt vår larmanläggning, varje styrelseledamot har blivit granskad via belastningsregistret utan anmärkning, miljökontoret har besiktigat banan utan större anmärkningar och sist men inte minst så har polismyndigheten låtit genomföra en banbesiktning för att kunna förlänga klubbens tillstånd att få bedriva vår verksamhet.

 

Klubben har under året haft en arbetsdag den 25 mars som var välbesökt av medlemmar som ville bidra till att hålla banan i gott skick. Motsvarande insats planeras inför 2018. Medlemmar har även på ett bra sätt löst jourerna under året och endast vid ett fåtal tillfällen har vakanser uppstått.

 

Jägarexamen har kunnat bedrivas även det gångna året men med mindre en omfattning än vad som varit kännetecknande för tidigare år. En ny provledare som ersätter avgående är på väg in i utbildningsverksamheten och förhoppningsvis ska detta bidra till att vi även fortsättningsvis kan tillhandahålla denna viktiga och efterfrågande del av vår verksamhet.

 

För föreningens marknadsföring och kommunikation så har Facebook och hemsidan www.hbgjsk.se fått en ökad betydelse under 2017. Det är fortsatt en stor utvecklingspotential inom detta område som en framtida styrelse bör ta tillvara.

 

Klubbens ekonomi har genom kassör Eva Lindbergs ledning kunnat hållas i balans under året trots de stora investeringarna i såväl ny toalett samt älgmålsbana. Kommande år kommer att kräva ett allt mer ökat fokus på vår ekonomi.

 

Det har varit ett stort intresse för träning och tävlingar under 2017. Framför allt så har våra hagelskyttar vid flera tillfällen visat på en genomgående hög nivå. Tävlingar att nämna är bl a Vintercupen 25 februari, klubbtävlingen 75 skott den 20 augusti som vanns av Fredrik Wahlberg. Den största klubbtävlingen var Vintercupen med Engelsk sporting den 25 november med 154 startande skyttar där Kent Rosell stod som huvudarrangör. På kulsidan hölls den numera klassiska ”klass 1” tävlingen med 6 stationer och 24 skott den 13 augusti. Även detta år så kunde Roland Ståhl med en knapp marginal ta hem segern. Det har varit ett stort intresse för vinterskyttet som arrangerats varannan söndag under ledning av Gustaf Plym Forshell. Vidare så har det återstartats ett träningsskytte för de mer tävlingsinriktade hagelskyttarna varannan lördag genom Kent Rosell. Det är styrelsens förhoppning att kunna utveckla tävlings- och träningsverksamheten än mer inför kommande säsong då det är av stor betydelse för klubben som helhet.

 

Styrelsen har även anmält en kandidatur för att få hålla SM i viltmålsskytte sommaren 2018. Om så blir fallet är det en förhoppning att det ska kunna ge kulskyttet en utveckling likt det som sker på hagelsidan.

 

Styrelsen kan med detta se med tillfredställelse tillbaka på 2017 och hoppas att 2018 skall föra klubben framåt mot nya höjder.

 

 

För Styrelsen HJSK

Helsingborg 2018-02-06

 

 

 

Mikael Fritzon

Ordförande

 

Du gillar kanske också...