Sponsring

Sponsringspolicy

Hälsingborgs Jaktskytteklubb är en ideell förening som bedriver skytteverksamhet både inom hagelskytte och kulskytte i syfte att tillhandahålla tränings- och tävlingsmöjligheter för jägaren, hobbyskytten samt den tävlingsintresserade. Vi erbjuder även skytte till både företag och privatpersoner som vill prova på att skjuta under kontrollerade former.

Vi ska genom ständig utveckling och uppdatering av vår anläggning eftersträva resurseffektivitet ur både ekonomisk, samhälls- och miljömässig synpunkt.

Vi har som mål att kunna tillhandahålla en anläggning som håller en hög standard. Vi har även ambitionen att kunna driva vår dagliga verksamhet med de resurser som avgifterna för att nyttja våra skjutbanor genererar.

För att ha möjlighet att kunna genomföra mer kostsamma förbättringar av vår anläggning strävar vi även efter nya inkomstkällor såsom sponsorer. Vid ingående av sponsringsavtal ska vi särskilt lägga vikt vid:

Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter, såsom mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, när vi ingår avtal med våra sponsorer.

Sponsorns verksamhet skall vara förenlig med vår värdegrund.

Vi tar inte emot sponsorstöd från politiska partier eller religiösa organisationer.

Sponsringsmedlen skall användas för investeringar som kommer samtliga i aktuell verksamhet till nytta.

Det skall råda en rimlig proportion mellan det som verksamheten får, och den motprestation som verksamheten erbjuder.

Ett skriftligt avtal skall upprättas vid varje sponsringstillfälle.