Årsmöte och årsberättelse

Årsmötet valde följande till styrelseledamöter för 2021

Ordförande Per Alderbrink

Kassör Björn Kjellander

Sekreterare Fredrik Joelsson

Ledamot Ronnie Andersson

Ledamot Per Pehrsson

Ledamot Kent Rosell

Ledamot Mikael Courouclis

Suppleant Ronnie Bergström

Suppleant Stephanie Lowrie

Årsberättelse för Hälsingborgs Jaktskytteklubb 2020

Styrelsen kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år att lägga till klubbens nu 72 åriga historia. Framför allt så har tävlingsverksamheten det gångna året på lerduvesidan betytt mycket för att driva på utvecklingen i föreningen.

Styrelsen har 2020 bestått av Ordförande Mikael Fritzon, Kassör Björn Kjellander, Sekreterare Fredrik Joelsson, samt ledamöter, Kent Rosell och Rolf Månsson, Ronnie Andersson, Per Pehrsson samt suppleanterna Mikael Couroculis och Ronnie Bergström.

Årets verksamhet har i stora delar präglats av den pågående Coronapandemin.  Sammantaget så har klubben kunnat hantera situationen på ett mycket positivt sätt med en hög medlemsaktivitet och därtill en god ekonomi. Förutom tävlingsverksamheten så har också antalet genomförda skytteevent varit stort till gagn för klubbens intäkter. Här ska särskilt Gustaf Plym Forshell uppmärksammas som den sammanhållande kraften med stöttning från flera andra medlemmar. Antalet medlemmar är stabilt kring 165 st och därmed på samma nivå som under flera tidigare år. Det har dock tyvärr också under 2020 varit svårt att bemanna jourerna vilket är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas såsom det är tänkt.

Som ett resultat av föregående årsmötes beslut att tillstyrka en inlämnad medlemsmotion angående formerna för jägarexamen beslutade styrelsen under våren att avveckla denna verksamhet i sin helhet. Så har också skett och klubben har med detta ingen examinationsverksamhet för jägarexamen.

En välbesökt arbetsdag genomfördes den 28 mars där många medlemmar ställde upp och gemensamt iordningställde banan inför säsongen. En mängd stora och små insatser kunde göras vilket sammantaget lyfte hela banan på ett mycket positivt sätt. Det hela avslutades med den traditionella korvgrillningen.

Myndighetsutövningen har förutom sedvanlig granskning från Polismyndigheten inskränkt sig till en genomförd miljötillsyn utan större anmärkningar. Nytt är att en källsortering måste genomföras för kartongavfall från 1 jan 2021.

En rad större arbetsinsatser har genomförts på banan under året. Särskilt skall uppmärksammas den flytt som genomfördes under sommaren av ett av våra kasttorn, under handfast ledning av Kent Rosell. Denna förändring kommer att avsevärt bidra till ökade möjligheter på vår sportingbana. Vidare så har ett plank byggts mellan trapbanan och den gamla övningskastaren för jägarexamen för att möjliggöra samtidigt skytte på båda banorna.

Utöver detta så har seniorgrupp på alla möjliga sätt bidragit då så har krävts. Ett särskilt omnämnande skall också göras till den grupp som har arbetat med att hålla våra gräsmattor i bra skick. En uppgift som är mycket viktig för helhetsintrycket av klubben

Klubben har också under året arbetat med hemsidan www.hbgjsk.se, mailutskick samt Facebook. Detta kommer att utvecklas framöver och det blir en viktig kanal för att hålla medlemmar uppdaterade om olika händelser och aktiviteter. Även här är det Ronnie Andersson som har kunnat bidra med sina kunskaper och stora engagemang.

På tävlingssidan så har Kent Rosell med sonen Filip Gudmundsson varit den främsta drivkraften under 2020. Ett flertal tävlingar har genomförts under året såsom Vintercupen, Gåsatävlingen, Klubbmästerskap engelsk sporting och andra utmanande klubbtävlingar tävlingar som 100 skott mix m.fl. Resultatmässigt lämnar framför allt Kent Rosell inget övrigt att önska men klubben håller sammantaget en mycket god nivå och har flera framstående skyttar.

Under Ronnie Anderssons ledning har vinterskyttet även i år varit ett uppskattat arrangemang. En stor aktivitet har åter kunnat noteras på trapbanan varannan söndag utanför den ordinarie säsongen april-september. Även nyheter som dubbeltrap har provats under 2020 till allas glädje.

På kulsidan så genomfördes klubbmästerskapen i Klass 1 skytte den 8 augusti med 6 stationer och 24 skott. Som arrangör detta år stod Fredrik Joelsson. Årets klubbmästare i kula blev Mikael Fritzon. Björnpasset har även detta år kunnat genomföras genom klubbens regi under sommaren för intresserade jägare och skyttar.

Som avslutning på året så har styrelsen beslutat att investera i två nya kastare till sportingbanan. Detta kommer att bidra till avsevärt ökade möjligheter att arrangera tävlingar samt att ge alla möjlighet till ännu mer givande övningsskytte på vår redan fina bana.

Sammantaget så har 2020 blivit ett bra år för klubben där vi medlemmar tillsammans på olika sätt bidragit till att vi är där vi är idag. Det kan vara allt från att bre smörgåsar vid en tävling till att ta en jour en sommarkväll, bygga och fixa på vår bana på eget initiativ eller för den delen klippa gräset när det behövs. Låt oss fortsätta på den inslagna vägen så kommer klubben att kunna fortsätta att utvecklas mot nya höjder.

Med detta så kan styrelse lägga 2020 till handlingarna och ser fram mot ett minst lika framgångsrikt skytteår 2021

För styrelsen HJSK

Helsingborg 2021-02-01

Mikael Fritzon

Ordförande

Du gillar kanske också...